Köy Tarihimiz

Gökhan ŞAHİN tarafından yazıldı.. Yayınlanma Uncategorised

Korgun ilçemize bağlı tarihî köylerimizden biridir. Tarihî adı ise Alemdâr köyü olup, eski mevkii Ilgaz’a daha yakın idi. Köye adını veren kişi, Horasan erenlerinden İmanlı Baba(Dede veya Fâkih)’dır. Köyde Şeyh İmanlı Dede adına kurulmuş bir zâviye olduğu bilinmektedir. Yine belgelere göre İmanlı Dede evlâdının vergi ve saliyânelerden muâf olduğu anlaşılmaktadır.

 

ALEMDAR-(tv)

 

  TAHRİR YILI:…….....1521…….......1578/79

HANE

               27

            35

Mücerred

              12      

            15

Muâf

                 -    

              7

Hâsıl

           1.987

        1.762

 

Kaynak: A.KANKAL, 16.Yüzyılda Çankırı Sancağı.

[Hane: Vergiye tâbi hane(evli erkek) sayısını,

Mücerred: Vergiye tâbi bekâr erkek sayısını, t:Tımâr karyesi, v: vakıf karyesi

Muâf:    Çeşitli sebeplerle vergi alınmayanları,

Hâsıl :   Köyden alınan toplam vergi miktarını göstermektedir.]

(Bu bilgiler, 1521 ve 1578 yıllarında yapılan tahrirler(yazımlar)daki Osmanlı dönemi kayıtlarından alınmıştır.).

 

            Alemdâr, kısmen tımar ve vakıf köy niteliğindedir.

1530 tarihli, 438 numaralı Anadolu Eyaleti Muhasebe Defterinde, 1521 ve 1579 tahrirlerinde  köyün adı Alemdâr olarak kayıtlıdır. Alemdâr, bayraktar kelimesi ile eşanlamlıdır.  

     

        O tarihlerde  köyün Alemdâr olarak kayıtlı olması, bugünkü yerine nakledilmesinin daha sonra gerçekleştiğini ortaya koyar. Bu tarih kesinlikle 1579 yılından sonradır.

 

                   ŞEYHLER KÖYÜ MESCİDİ

 

        Çankırı’ya bağlı Şeyhler köyündedir. Kimin yaptırdığı bilinmemekle beraber yapılış tarihi 1530’dan sonradır. Kazaz Mehmed adlı bir kişi, Yemiş Pazarında bulunan bir bâb dükkânını mescide vakfetmiştir.[1]

               (Kazzaz: İpekçi. İpek yapan veya satan kimse.)

 

                      İMANLI BABA  ve ZÂVİYESİ  

 

             Köyde Horasan erenlerinden İmanlı Baba(Dede, Fâkih) adıyla bilinenbir zâtın türbesi bulunmaktadır. Adına kurulmuş bir zâviyenin yakın zamanlara kadar mevcut olduğu bilinmektedir. Tayip Başer'in kaydettikleri, rivayet hükmünde olup, bu zâtı Çankırı'nın fethinde görev almış olduğu kişilerden kabul etmektedir.              

            İmanlu Baba’nın Çankırı kalesinin alınmasında hizmeti dokunan ve kaleye ilk bayrağı diken bir kumandan olduğu eldeki vakfiyelerden öğrenilmiştir. Bu hizmetine mükâfeten kendisine Ilgaz yolu üzerinde Doğdu Karakolu mevkiinde arazi verilmiş ve burada Alemdar(bayraktar) adında bir köy kurulmuştur. İlk adı Alemdar olan bu köy fazla soğuk ve kar yüzünden birkaç kilometre güneybatısında bir dere içine taşınmış ve İmanlı Baba da ölümünden sonra buraya gömülmüştür. Sonraları bu kurulan yeni köye Şeyhler köyü adı verilmiştir.[2]

 

             Köyün internet sitesinde fotoğrafı yer alan ve tarihî olduğu belirtilen sancağın varlığı dikkat çekicidir. İmanlı Baba'nın bayraktarlık vazifesi ile alâkalı olması muhtemeldir. Yanda bu sancağın fotoğrafı görülmektedir.

 

            İmanlı Baba'nın köyün yeni taşındığı mevkide öldüğü rivayeti doğru ise, bunun 1579'dan sonraki bir tarihte olması lâzımdır. Kabri ve zaviyesinin sonradan nakledilmiş olması da ihtimal dahilindedir. Yaşadığı dönem tam olarak tespit edildiği takdirde İmanlı Baba'nın kimliği ve kişiliği hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Adına eklenen baba, dede ve fâkih ünvanları yaşadığı devir ile bağlantılı olarak anlam kazanabilecektir.

         

                 -İmanlı Dede Türbesi

 

            Alemdâr köyünün vergi hâsılından bir kısmı zâviyeye vakfedilmiştir. Kankal’ın kaydettiğine göre “vakfiyelerde Horasanî meşâyihinden İmanlı Baba ve İmanlı Dede ibâreleri geçmektedir. Türbenin 1960’lı yıllarda tamir gördüğü yazılıdır.” [3]

 

             İmanlı Dede soyundan gelen kişilerin zaviyedar ve şeyh olarak adının geçtiği bazı belgeleri daha sonra  sunmaya çalışacağız. 

 

        

 

               Tayip Başer’in yazdıklarını ihtiyatla karşılamak gerekir. Başer, bir çok tarihi şahsiyeti Karatekin Gazî’nin silah arkadaşı olarak kabul etmiştir. Bu şahsiyetler arasında Karatekin Gâzi’den 100-200 yıl sonra yaşayanları vardır. Diğer belgelerle desteklenmedikçe bunlara rivayet gözüyle bakmak gerekir.

 

[1] Ahmet Kankal, 16.Yüzyılda Çankırı Sancağı, s.263-264.

[2]T.Başer, K.Uluları, Ankara 1967, s.6.

[3] Ahmet Kankal, 16.Yüzyılda Çankırı Sancağı, s.273.

 

* Hakkı DURAN 'ın www.cansaati.org isimli sitedeki köyümüz ile ilgili yazısından alıntıdır.